Vanilka lesk v kombinácii s tamvou pracovnou dokou a lakobelom