Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Záruka na kuchyňu

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštukciou alebo chybným spracovaním. Zjavne vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácií treba predložiť potvrdený záručný list potvrdený predajcom a montážnou firmou, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujte v príslušnej predajni, kde ste výrobok zakúpili. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša predajca alebo spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný, alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými, morenými, striekanými a fóliovanymi plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov, výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva výrobca a druhé nastavenie prevádza montážna firma.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

V žiadnom prípade nedoporučujeme do kúpeľní a práčovní vyrábať nábytok z drevotriesok kvôli napučaniu a pliesňam. Originál do uvednených priestorov, je striekaný nábytok RAL. Zákazníka sme s uvedeným oboznámili, prípadný nábytok sme vyrobili na jeho výslovnú žiadosť.

2 ročná záruka sa vzťahuje na:

 • elektrospotrebiče, kovanie, úchytky, roletové systémy a ostatné doplnky

Rozšírená záruka kvality 5-rokov sa vzťahuje na:

 • frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Rozšírená záruka kvality 8-rokov sa vzťahuje na:

 • priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku
 • priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky
 • pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov
 • priehyb použitého materiálu, prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1bm
 • osadenie výplní do rámikov

Rozšírená celoživotná záruka kvality na kovanie a nábytkové systémy značiek Blum a Hettich:

 • platí na nasladovné výrobky: nábytkové úchytky, nábytkové závesy, kovania na výklopné a sklopné dvierka, kovanie na skladané a posuvné dvere, výsuvy pre drevené a oceľové zásuvky, oceľové zásuvkové bočnice, spojovacie kovania
 • platí pre prvého majiteľa nábytku s namontovaným kovaním Blum a Hettich
 • záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybnou montážou, preťažením výrobku alebo nevhodnou manipuláciou
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Bezplatná záručná oprava zaniká:

 • výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa alebo zmluvného predajcu ( v tomto prípade si hradí náklady na opravu zmluvný predajca )
 • výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním
 • z dôvodu neodborne vykonanej montáže (v tomto prípade si spotrebiteľ záruku uplatňuje u montážnej firmy)
 • výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou
 • výrobok bol umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí
 • výrobok bol zašpinený a neodborne vyčistený
 • výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie
 • výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku
 • výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja
 • výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru
 • pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérii a spotrebičov, tú si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy
 • v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla
 • v prípade, že zákazník odmietne použitie spojovacích a tesniacich líšt na pracovnú dosku, ktoré chránia spoje pracovných dosiek pred priamym pôsobením vody a vlhkosti
 • výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek kde boli použité výsuvné koše

Výrobca garantuje nosnosť časti skriniek podľa typu kovania nasledovne:

 • Zásuvkové skrinky do šírky 800mm - 30kg
 • Zásuvkové skrinky nad šírku 800mm - 50kg

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so záručnými podmienkami.