Záruka na kuchyňu

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštukciou alebo chybným spracovaním. Zjavne vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácií treba predložiť potvrdený záručný list potvrdený predajcom a montážnou firmou, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujte v príslušnej predajni, kde ste výrobok zakúpili. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša predajca alebo spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný, alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými, morenými, striekanými a fóliovanymi plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov, výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva výrobca a druhé nastavenie prevádza montážna firma.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

V žiadnom prípade nedoporučujeme do kúpeľní a práčovní vyrábať nábytok z drevotriesok kvôli napučaniu a pliesňam. Originál do uvednených priestorov, je striekaný nábytok RAL. Zákazníka sme s uvedeným oboznámili, prípadný nábytok sme vyrobili na jeho výslovnú žiadosť.

2 ročná záruka sa vzťahuje na:

 • elektrospotrebiče, kovanie, úchytky, roletové systémy a ostatné doplnky

Rozšírená záruka kvality 5-rokov sa vzťahuje na:

 • frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Rozšírená záruka kvality 8-rokov sa vzťahuje na:

 • priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku
 • priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky
 • pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov
 • priehyb použitého materiálu, prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1bm
 • osadenie výplní do rámikov

Rozšírená celoživotná záruka kvality na kovanie a nábytkové systémy značiek Blum a Hettich:

 • platí na nasladovné výrobky: nábytkové úchytky, nábytkové závesy, kovania na výklopné a sklopné dvierka, kovanie na skladané a posuvné dvere, výsuvy pre drevené a oceľové zásuvky, oceľové zásuvkové bočnice, spojovacie kovania
 • platí pre prvého majiteľa nábytku s namontovaným kovaním Blum a Hettich
 • záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybnou montážou, preťažením výrobku alebo nevhodnou manipuláciou
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Bezplatná záručná oprava zaniká:

 • výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa alebo zmluvného predajcu ( v tomto prípade si hradí náklady na opravu zmluvný predajca )
 • výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním
 • z dôvodu neodborne vykonanej montáže (v tomto prípade si spotrebiteľ záruku uplatňuje u montážnej firmy)
 • výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou
 • výrobok bol umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí
 • výrobok bol zašpinený a neodborne vyčistený
 • výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie
 • výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku
 • výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja
 • výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru
 • pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérii a spotrebičov, tú si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy
 • v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla
 • v prípade, že zákazník odmietne použitie spojovacích a tesniacich líšt na pracovnú dosku, ktoré chránia spoje pracovných dosiek pred priamym pôsobením vody a vlhkosti
 • výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek kde boli použité výsuvné koše

Výrobca garantuje nosnosť časti skriniek podľa typu kovania nasledovne:

 • Zásuvkové skrinky do šírky 800mm - 30kg
 • Zásuvkové skrinky nad šírku 800mm - 50kg

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so záručnými podmienkami.